باشگاه وفاداری

نمایش یک نتیجه

 • 0

  باشگاه مشتریان

  Rasa Loyalty Club

  گزارش گیری پیشرفته ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء (مشتریان و صاحبان کسب و کارها) اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و...

  راسا

  © کليه حقوق محصولات و محتوای اين...
question